NORMATIVA LEGAL

NORMATIVA LEGAL

Normativa Legal de somelmedi.com

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (LOPD), CLUB ESPORTIU MEDITERRANI informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, CLUB ESPORTIU MEDITERRANI informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: CARRER BEGUR 44-52 08028, BARCELONA.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a CLUB ESPORTIU MEDITERRANI, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a CLUB ESPORTIU MEDITERRANI qualsevol variació i que CLUB ESPORTIU MEDITERRANI té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. CLUB ESPORTIU MEDITERRANI té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

- Els socis acataran les normes i els usos del Club Esportiu Mediterrani o CEM, i respectaran les instruccions de l’empleat.

- Les reclamacions per tot tipus d’accident o perjudici fortuït hauran de ser fetes a les companyies en les quals el CEM estigui assegurat i amb les condicions de la pòlissa en vigor.

- El CEM no es farà responsable dels objectes de valor i al mateix temps es demana a tots els socis, per raons de seguretat, que no deixin objectes, vestits o bosses, fora de les àrees destinades a aquesta finalitat.

- És obligatori:

· portar el carnet de soci / sòcia en totes les instal·lacions del CEM i presentar-lo obligatòriament a petició de qualsevol empleat, en cas contrari es denegarà l’entrada o s’expulsarà de la instal·lació.

· portar el carnet de soci i tenir més de 18 anys per poder entrar a l’ AQUACEM de la instal·lació de Josep Vallès  i a la sauna de Regent Mendieta, en cas contrari es denegarà l’accés.

· en el cas que el soci / sòcia estigui inscrit a les Activitats Dirigides (CAD), haurà de portar el carnet. També serà necessari portar i mostrar al monitor la corresponent polsera per a poder fer les activitats dirigides.

· entrar a qualsevol instal·lació amb el carnet que haurem gravat amb la fotografia de l’associat/da el dia que  s’hagi donat d’alta o s’hagi inscrit a un curset.

- En el moment que un soci / sòcia  sigui baixa del CEM, no podrà gaudir de cap oferta en la matrícula abans d’un any i haurà d’abonar en la seva totalitat els drets d’entrada vigents, i si s’escau, en cas de baixa per falta de pagament, el rebut pendent amb les despeses administratives. Les baixes administratives per al mes següent s’han de fer abans del dia 25 del mes en curs.

CONFIDENCIALITAT i PROTECCIÓ de DADES de CARÀCTER PERSONAL

Que en compliment de l’establert ala Llei Orgànica15/1999, d 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (“LOPD”) i ala Llei34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CEM, l’informen, i Vostè consent que:

- Totes les dades de caràcter personal facilitades per Vostè a través dels formularis de la nostra entitat són incorporats  a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que és responsable el CEM i que està degudament inscrit al Registre de Protecció de Dades.

-CEM tracta les dades personals facilitades per vostè de forma confidencial i amb la finalitat de: (I) permetre gestionar, tramitar i administrar la relació contractual del Client amb el Club; (II) gestionar l’accés del convidat signatari al Club; (III) realització d’enquestes, estadístiques i anàlisi del mercat; (IV) elaborar perfils de clients o potencials a fi de personalitzar i millorar els nostres articles i serveis; (V) promocionar o publicar les activitats, serveis i articles que ofereixin, així com de les de tercers col·laboradors que operin en l’àmbit de l’ esport, l’oci, la salut, el benestar, la nutrició i demés activitats relacionades (transportistes, entitats financeres, etc.) i (VI) participar dels serveis del web i autoritzar l’enviament per correu ordinari o per comunicació electrònica (e-mail i SMS, aquest últim és un missatge curt de text al seu telèfon mòbil) d’informació relativa a qualsevol aspecte anterior.

- Vostè autoritzarà de forma expressa la cessió de les seves dades personals sol·licitades per l’enviament de comunicacions comercials o publicitàries per correu ordinari, electrònic, sms o qualsevol altre mitjà.

- CEM cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per les finalitats abans citades. En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació (actualitzant dades al web del Club), cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu ordinari a l’adreça de CEM al c/Begur, 44-52  08028 Barcelona, o per correu electrònic a cemediterrani@mediterrani1931.com